Skip to content

Green color

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content Default color Pink color Green color Green color
Home
ANO ANG ISLAM? PDF Print E-mail

May makikita ba tayong paliwanag sa kahanga-hangang sandaigdigan? Mayroon bang kapani-paniwalang kahulugan ang lihim ng buhay? Batid na walang pamilya na mahusay ang pamumuhay kung walang responsableng pinuno; walang lungsod na  mananatiling maunlad kung walang matatag na pamamahala; walang bansang mamalagi kung walang pamunuan. Batid din natin na walang bagay na nabubuhay sa sarili nito lamang. Alam din natin na ang sandaigidigan ay nananitili at gumagalaw sa pinakamaayos na paraan, at ito’y patuloy na namamalagi ng napakahabang panahon. Masasabi ba natin na ang lahat ng ito’y hindi sinasadya? Maidadahilan ba natin na ang pananatili ng tao at ng buong sandaigdigan ay nagkataon lamang?

 

Ang tao ay maliit na bahagi lamang ng kabuuan ng napakalaking sandaigdigan. Kung ang tao ay nagpaplano at kanyang pinahahalagahan ang kabutihan ng pagpaplano, sa makatuwid, ang sarili niyang buhay at ang pamamalagi ng sandaigdigan ay batay din  sa nakaplanong patakaran. Ito ay nangangahulugan ng may isang kalooban na nagpaplano sa ating pananatili, at may isang pambihirang kapangyarihan na lumikha ng mga bagay at pinamamahagi silang kumilos ng mahusay.

 

Dito sa daigdig, tiyak na may isang kahanga-hangang lakas na kumikilos upang mapanatiling maayos ang lahat ng bagay. Sa kagandahan ng kalikasan, tiyak na may isang dakilang Lumikha ng lumalalang sa pinakamagandang sining at tumutustos sa lahat ng  bagay na may natatanging layunin  sa buhay.

 

Ang mga taong taos-pusong naka-uunawa ay kumikilala sa lumikhang ito at tinatawg Siyang Allah (Diyos). Hindi Siya tao, sa pagka’t ang tao ay hindi kayang makalikha ng ibang tao. Hindi Siya hayop, ni hindi siya halaman. Hindi Siya idolo, ni hindi Siya istatwa. Sa pagka’t isa man sa mga ito ay hindi malilikha ang sarili o ang ano pa man. Siya ay iba sa lahat ng mga ito. Siya ang Lumikha at Tagapanustos sa lahat ng ito. Ang Lumikha ng anumang bagay ay tiyak na kakaiba at nakahihigit sa mga bagay na Kanyang nilikha.

 

Maraming paraan upang makilala natin ang Allah (Diyos), at maraming bagay na masasabi tungkol sa Kanya. Ang mga kahanga-hanga at  kagila-gilalas na bagay sa mundo ay tulad ng bukas na aklat na kung saan mababasa ang tunkol sa Allah. Bukod dito, ang Allah ang tumutulong sa atin na makilala siya sa pamamagitan ng maraming Propeta at mga Pahayag na Kanyang pinadala sa tao. Ang mga Propeta at Pahayag na ito ay nagtuturo ng lahat na dapat nating malaman tungkol sa Kanya.

 

Ang lubusang pagtanggap sa mga aral at patnubay ng Allah na ipinahayag kay  Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay siyang kabuuan ng relihiyong Islam. Sa Islam, ipinag-uutos ang paniniwala sa kaisahan at kapangyarihan ng Allah na nagbibigay sa tao ng kaalaman sa kahulugan ng sandaigdigan at sa kanyang bahagi dito. Ang paniniwalang ito ay nagbibigay sa kanya ng laya sa lahat ng pangamba at pamahiin sa pamamagitan ng laging paggunita sa makapangyarihang Allah at ang tungkulin ng tao sa Kanya. Ang pananampalatayang ito ay dapat subukan  sa gawa. Ang paniniwala ay hindi sapat. Ang paniniwala sa Diyos (Allah) ang nangangailangan ng pagtanaw sa sangkatauhan bilang isang pamilya sa ilalim ng kapangyarihan ng Allah, ang Lumikha at Tagapanustos ng  lahat. Labis na tinatanggihan ng Islam ang kuru-kuro na may mga natatanging tao. Ang paniniwala sa Allah at paggawa ng mabuti ang tanging landas patungo sa langit. Kaya’t ang tuwirang pakikipag-ugnayan sa Allah ay naisasagawa na hindi na kailangan pa ang tagapamigitan.

 

Ang Islam ay hindi bagong relihiyon. Ito rin  ang mensahe at patnubay na ipinahayag ng Allah sa lahat ng mga Propeta. Ang ilan sa kanila at sina Adam, Noah, Abraham, Ismael, Isaac, David, Moses at Hesus (sumakanila nawa ang kapayapaan). Nguni’t ang mensahe na ipinahayag kay Propeta Muhammad ay Islam sa malawak, ganap at pangwakas na anyo. Ang Qur'an ang huling Pahayag ng Allah at ito ang saligang pinagkukunan nag aral at batas Islamiko. Ang Qur'an ay nagbibigay ng batayan sa lahat ng bagay: pananampalataya, kagandahang-asal, kasaysayan ng sangkatauhan, pagsamba, kaalaman, karunungan, ugnayan ng tao at Diyos, at ugnayang pangkapwa-tao. Sa malawakang pagtuturo nito ay naitatayo ang matatag na paraan sa panlipunang katarungan, karunungang pangkabuhayan, pamahalaan, batasan, hurisprudensiya, at batas sa pakikipag-ugnayang pandaigdigan. Ang “Hadith” ay mga aral, salita at gawa ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapan) na maingat na inipon at iniulat ang kayang mga matapat na kasamahan. Ang “Hadith” ay nagpapaliwanag at nagbibigay detalye sa nga pahina ng banal na Qur'an.

 

Mga Pangunahing Paniniwala Sa Islam

 

Ang tunay at matapat na Muslim ay naniniwala sa mga sumusunod na pangunahing saligan ng pananampalataya.

 

 1. Siya ay naniniwala sa iisang Diyos (Allah), ang  Kataas-taasan at  Walang Hanggan, Ang Makapangyarihan, Mahabagin, at Madamayin, ang Lumikha at Tagapanustos.

 

 1. Siya ay naniniwala sa lahat ng Propeta ng Allah na walang pagtatangi-tangi. Bawa’t lahi ay nagkaroon ng Tagapagbabala o Propeta mula sa Diyos. Sila ay pinili ng Allah upang turuan ang sangkatauhan at upang ipahayag ang banal na mensahe. Ang banal na Qur'an ay nagsasaad ng mga pangalan ng dalawampu’t limang Propeta. Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay panghuling Propeta.

 

 1. Ang Muslim ay naniniwala sa Kasulatan at Pahayag ng Allah. Ito ang mga patnubay na natanggap ng mga Propeta upang ipakita sa sangkatauhan ang tamang landas tungo sa Allah. Ang banal na Qur'an ay may natatanging pagbanggit sa mga kasulatan  nina, Abraham, Moses, David, at Hesus (sumakanila nawa ang kapayapaan). Bago ipinahayag kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ang banal na Qur'an, marami sa naunang mga  kasulatan at pahayag ang nangawala o iniba ng tao. Ang tanging tunay at buong mensahe ng Allah na nananatili ngayon ay ang banal na Qur'an.

 

 1. Ang Muslim ay naniniwala sa mga anghel ng Allah. Sila ay mga ispirituwal at mga kahanga-hangang nilikha na likas na hindi nangangailangan ng pagkain, inumin o tulog. Iniuukol nila ang kanilang panahon sa pagsamba sa Allah.  Sila ay mga mararangal na tagapaglingkod na may kanya-kanyang tungkulin. Sila ay nangungusap lamang pagkatapos magsalita ng Allah, at kumikilos lamang bilang tanging pagsunod sa Kanyang inuutos.

 

 1. Ang Muslim ay naniniwala sa Araw ng Paghuhukom. Darating ang araw  ang mundong ito ay magwawakas. Ang patay ay babangon upang humarap sa makatarungang paglilitis. Ang mga taong may magagandang talaan ay mabibigyan ng masaganang gantimpala at sila’y sasalubungin sa Kalangitan ng Allah. At ang mga taong may masasamang talaan ay mapaparusahan at itatapon sa Impyerno.

 

 1. Ang Muslim ay naniniwala sa tadhana, mabuti man o masama ito. Ang Allah ay nagbibigay sukat at pasiya sa tadhana ng lahat na nilikha ayon sa Kanyang kaalaman at sa Kanyang walang hanggang karunungan. Ang Muslim ay naniniwala sa kapangyarihan ng Allah na magplano at isagawa at ang Kanyang plano. Walang magaganap sa Kanyang kaharian na salungat sa Kanyang nais. Ang Kanyang kaalaman at kapangyarihan ay nananitiling umiiral sa lahat ng Kanyang nilikha sa lahat ng sandali. Siya ay maalam at maawain, at ano man ang Kanyang naisin ay may kahulugang layunin. Kung ito ay mailagay sa ating mga isip at puso, tatanggapin natin ng buong pananampalataya ang lahat ng Kanyang loobin kahit ito ay hindi natin maunawaan ng ganap.

 

Ang Limang Haligi Ng Islam

 

Sa Islam, ang pananampalataya ng walang pagganap at kulang sa pagsasagawa ay walang buhay. Ang pananampalataya ay likas na sensitibo at maaring maging napakamabisa. Nguni’t sa sandaling mawalan ng kaukulang pagganap o hindi nagagampanan, ito ay madaling mawalan ng sigla at kakayahang mangganyak.

 

Ang mga sumusunod ay limang haligi ng Islam:

 

 1. Shahadatain: (Ang Pagsaksi sa Kaisahan ng Allah at Pagkapropeta ni Muhammad)

 

Ang pagsumpa na walang karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay huling Kanyang Propeta sa lahat ng sangkatauhan hanggang sa Araw ng Paghuhukom. Ang pagkapropeta ni Muhammad a nagbibigay tungkulin sa lahat ng Muslim na sundin ang kanyang ulirang pamumuhay bilang huwaran.

 

 1. Salaah: (Ang Pagdarasal)

 

Ang pagdarasal ay inihahandog limang ulit sa isang araw bilang tungkulin sa Allah. Pinatitibay nito ang pananampalataya sa Allah at nagbibigay ito ng inspirasyon upang magkaroon ng mataas na moralidad. Pinadadalisay nito ang puso at iniiwas ang tao sa tuksong gumagawa ng kasamaan.

 

Ito ay ang mga sumusunod:

 

-Salatul-Fajr (pagdarasal sa madaling-araw)

-Salatul-Duhr (pagdarasal sa tanghali)

-Salatul-Asr (pagdarasal sa hapon)

-Salatul-Magrib (pagdarasal sa takipsilim)

-Salatul-Isha (pagdarasal sa  gabi)

 

 1. Zakah: (Ang Nagpapadalisay na Limos)

 

Ang literal na kahulugan ng Zakah ay kadalisayan. Ang teknikong kahulugan nito ay ang paglalaan ng taunang halaga sa ano mang uri ng kayamanan o salapi ng Muslim na may kakayahan upang ipamigay sa mga nararapat makinabang. Nguni’t  ang pangrelihiyon at ispiritual an kahulugan ng Zakah ay higit na malalim at masigla. Ito ay may makatao at panlipunang kahalagahan.

 

 1. Sawm: (Ang Pag-aayuno)

 

Sa buwan ng Ramadan, Simula sa bukang-liwayway hanggang sa takipsilim, ang mga Muslim ay umiiwas sa pagkain, inumin at pakikipagtalik sa asawa. Gayon din sila ay pangkaraniwan ng umiwas sa mga masasamang layunin at pagnanasa sa lahat ng buwan ng taon, lalung-lalo na sa buwan ng Ramadan. Ito ay nagtuturo ng pagmamahal, pagkamatapatin at pagsamaba. Nagdudulot ito ng matatag na pagmamahal sa kapwa, pagkamatiisin, pagkamatulungin at katatagan ng loob.

 

 1. Hajj (Ang Paglalakbay sa Makkah)

 

Ito ay kailangang maisagawa minsan sa buhay ng sinumang Muslim sa kayang tustusan ang paglalakbay at nasa mabuting kalusugan. Ito ang pinakamalaking taunang pagtitipon na kung saan ang mga Muslim ay nagkikita-kita upang magkakilala at pag-aralan at itaguyod ang kapakanan ng lahat. Ito ay isang pagpapatunay sa pagkasandaigdigan ng Islam at sa pagkakapatiran at pagkakapantay-pantay ng mga Muslim.

 
< Prev   Next >